Souhlas se zpracování osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas Ridině Ahmedové, Wolkerova 35, Roztoky (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala váš osobní údaj – jméno a uvedenou e-mailovou adresu.
 2. Jméno a e-mail je možné zpracovat na základě vámi uděleného souhlasu a bude použit pouze ke vzájemné komunikaci. Tyto údaje budou uchovány nejdéle 12 měsíců.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na kontaktní údaje uvedené na www.hlaskontrabas.cz/kontakt.
 4. Zpracování údajů je prováděno pouze administrátory těchto webových stránek.
 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Consent to the processing of personal data

 1. You hereby grant your consent to Ridina Ahmedová, Wolkerova 35, Roztoky (hereinafter referred to as „Administrator“) to process your personal data – name and e-mail address – in accordance with Regulation (EU) No 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (hereinafter referred to as „Regulation“).
 2. The name and email may be processed on the basis of your consent and will only be used for mutual communication. This data will be stored for a maximum of 12 months.
 3. You give your explicit consent to the above processing. The provision of personal data is voluntary. Consent can be withdrawn at any time, for example by sending an email to the contact details provided at www.hlaskontrabas.cz/kontakt.
 4. Data processing is only carried out by the administrators of this website.
 5. Please note that under the Regulation you have the right to:
 • withdraw your consent at any time,
 • request information from us about what personal data we process about you, request a copy of this data,
 • request access to this data and have it updated or corrected, or request a restriction on processing,
 • request that we erase that personal data,
 • to data portability,
 • lodge a complaint with the Data Protection Authority or apply to the courts.