Zásady ochrany
osobních údajů
Privacy Policy

Kdo jsme

Stránky www.hlasakontrabs.cz jsou oficiální prezentací hudebního uskupení, založeného Ridinou Ahmedovou a Petrem Tichým.

Komentáře a média

Na těchto stránkách jsou komentáře zakázány, rovněž nedochází k nahrávání médií žádným uživatelem mimo administrátory stránek.

Cookies

Naše webové stránky používají cookies pro správnou funkčnost. Žádné z cookies neukládají data uživatele kromě cookies z obsahu třetích stran.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Sdílené údaje

Kontaktní formulář na našich stránkách ukládá vaši e-mailovou adresu a obsah vaší zprávy jen pro naše použití v rámci komunikace s vámi. Tyto údaje mohou vidět pouze administrátoři stránek a neposkytujeme je žádným třetím stranám.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Uložené údaje jsou po 12 měsících automaticky mazány.

Jaká máte práva?

Pokud jste využili našeho formuláře můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme.

Who we are

The website www.hlasakontrabs.cz is the official presentation of the musical group founded by Ridina Ahmedova and Petr Tichy.

Comments and media

Comments are forbidden on this site, nor is media uploaded by any user outside of the site administrators.

Cookies

Our website uses cookies for proper functionality. None of the cookies store user data except for cookies from third-party content.

Embedded content from other websites

Posts on this site may contain embedded content (such as videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the same way as if the visitor had visited another website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional tracking from third parties, and track your interaction with this embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Shared data

The contact form on our site stores your email address and the content of your message for our use in communicating with you only. This information can only be seen by the site administrators and we do not share it with any third parties.

How long we keep your data

Stored data is automatically deleted after 12 months.

What rights do you have?

If you have used our form you can request to receive an export file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we delete any personal data we hold about you.